Politika společnosti

„…Svět potřebuje lidi, kteří dovedou něco udělat a nikoliv, kteří dovedou vysvětlit proč to neudělali…“

Prioritami vedení společnosti jsou:

  • spokojenost zákazníků
  • minimalizace dopadů všech prováděných činností na životní prostředí
  • bezpečnost a spokojenost zaměstnanců i osob spolupracujících

Společnost postupně vybudovala integrovaný systém managementu podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a získala příslušné certifikáty.

V souladu se svou politikou se vedení společnosti zavazuje:

  • trvale zlepšovat zavedený systém managementu
  • zajišťovat zdroje potřebné k udržování a zlepšování integrovaného systému managementu, zvyšovat spokojenosti zákazníka, zlepšovat svůj environmentální profilu, dbát na prevenci pracovních úrazů a nepoškozovat zdraví pracovníků
  • otevřeně a pravdivě komunikovat se všemi zainteresovanými stranami o dopadech svých činností na životní prostředí a BOZP
  • sledovat a dodržovat právní a jiné závazné předpisy a požadavky, vztahující se k činnostem prováděným společností
  • dbát na zvyšování způsobilosti a motivaci všech vlastních zaměstnanců i externích spolupracovníků tak, aby prováděli své pracovní činnosti v souladu s principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochraně životního prostředí, a s požadavky na kvalitu produktu
  • tvořit zisk v souladu se zdravým rozumem